Rahoitusalan ammattisanasto ei välttämättä aukea kovin helposti ulkopuolisille. Termien sisältö avautuu monesti vain ammattilaisille ja joskus samoista asioista käytetään erilaisia termejä. Ohessa olemme yrittäneet avata hiukan oman liiketoimintamme terminologiaa, jotta muutkin kuin pankkiirit ymmärtävät mistä on kulloinkin puhe. 


Mitä on laskurahoitus?


Laskurahoituksella tarkoitetaan rahoitusmallia, jossa yritys siirtää uudet erääntymättömät myyntilaskut rahoitusyhtiölle, joka laskuja vastaan tarjoaa yritykselle rahoitusta. Näin yritys saa rahat myyntilaskuistaan heti tilille. Laskurahoituksessa rahoitetut laskut toimivat rahoituksen vakuutena.


Esimerkki: Sinulla on maahantuontiyritys, yrityksesi myy kosmetiikkatuotteita eri kauneusalan yrittäjille. Laskutat asiakkaitasi ja annat heille esimerkiksi 14 päivän maksuaika. Haluat kuitenkin rahat heti tilille, jotta voisit mm. tehdä uusia investointeja tai maksaa omia laskujasi. Tässä laskurahoitus tulee avuksi. Kun teet PURO Financen kanssa Laskurahoitussopimuksen, PURO maksaa sinulle sopimuksen mukaan esim. 80% laskusta heti tilille kun laskutat asiakastasi ja loput 20 % kun asiakkaasi maksaa laskun. Maksat vain pienen rahoitusprovision rahoitetun laskun pääomasta.


Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Laskurahoituksesta käytetään joskus seuraavia eri nimiä: Factoring, factoring-rahoitus, myyntisaatavarahoitus ja laskusaatavarahoitus. Näillä tarkoitetaan käytännössä ihan samaa asiaa. Jotkut tarkoittavat laskurahoitusta myös puhuessaan yläkäsitteestä käyttöpääomarahoitus. Käyttöpääomarahoitus on tosin laajempi käsite, jonka alle kuuluvat myös myös esimerkiksi lyhytaikaiset lainat, shekkitililimiitit tai varastorahoitus.


Mitä on factoring?


Tällä tarkoitetaan Suomessa samaa kuin laskurahoitus, myyntisaatavarahoitus tai laskusaatavarahoitus. Perinteisessä factoring-palvelussa kaikki myyntilaskut rahoitetaan. PURO Finance Laskurahoituksella voit valita mitkä laskut rahoitetaan. Me emme edellytä, että lähetät meille koko laskutuksesi rahoitettavaksi.


Mitä tarkoitetaan laskujen myynnillä / ostamisella?


Laskujen ostopalvelussa rahoittaja ostaa laskun yritykseltä ja maksaa laskusta sovitun osuuden. Palvelu vastaa muutoin pääpiirteiltään laskujen rahoitusta sillä erotuksella, että luottoriski laskun maksamisesta siirtyy laskun ostajalle. Lasku ostamisen yhteydessä on sovittu, että riski reklamaatioista on yksin laskun myyjän, joten käytännössä laskun ostaja kantaa riskin ainoastaan laskun maksajan maksukyvyttömyydestä ja -haluttomuudesta. 


Laskujen myyntipalvelu on kuitenkin yleensä kalliimpaa kuin laskurahoitus. Käytännössä sama lopputulos saadaan pienillä ja keskisuurilla yrityksillä sillä, että tavalliseen laskurahoitukseen liitetään luottovakuutus, joka antaa turvaa ostajan maksukyvyttömyyttä ja -haluttomuutta kohtaan. PURO Finance tarjoaa sen kautta rahoitetuille laskuille mahdollisuutta luottovakuutukseen. Jos luottovakuutus kiinnostaa, ota PURO Financen myyntiin yhteyttä. 


Kuka on luotonantaja?


Luotonantaja on pankki tai rahoitusyhtiö, joka myöntää luottoja, lainoja tai vakuuksia takausta tai muuta vakuutta vastaan. 


Esimerkki: PURO Finance Laskurahoitusta käyttäessä PURO Finance toimii luotonantajana.


Mikä on asiakasvaratili?


Asiakasvaratili on tili, jolle tallennetaan asiakkaiden varoja irrallaan yrityksen omista varoista. Asiakasvaratilillä olevia varoja säilytetään tilinomistajan asiakkaan lukuun. 


Esimerkki: Laskurahoituksessa ostajat maksavat suorituksensa PUROn asiakasvaratilille, josta PURO kuittaa asiakkaan velkaosuuden ja tilittää loppuosuuden asiakkaalle.

 


Mikä on käyttöpääoma?


Käyttöpääomalla tarkoitetaan liiketoiminnan sitomaa rahamäärää. Käyttöpääomaa sitoutuu eli rahaa tarvitaan myyntisaamisiin ja varastoon, käyttöpääomaa vapautuu puolestaan ostoveloista (joka on maksuaikaa saaduista tavaroista tai palveluista). Yrityksen kannattaa seurata tarkkaan rahamääriä, jota sillä sitoutuu käyttöpääomaan. Myyntilaskujen maksuajat kannattaa pyrkiä pitämään mahdollisimman lyhyinä, varaston kokoa sopivan maltillisena ja ostovelkojen maksuaikoja mahdollisimman pitkinä. 


Esimerkki: Otetaan esimerkiksi kauneusalan tukkuliike. Yhtiöllä on tarvikkeita varastossa esimerkiksi 20.000 eurolla, jotka se on joutunut maksamaan toimittajalle. Lisäksi yhtiö on toimittanut tuotteita ostajalle 10.000 eurolla ja ostajalle on annettu 14 päivän maksuehto. Tähänkin yhtiölle sitoutuu rahaa eli käyttöpääomaa. Yhtiö on puolestaan onnistunut vapauttamaan käyttöpääomaa sillä, että yksi tavarantoimittaja on suostunut toimittamaan heille 15.000 eurolla tuotteita 30 päivän maksuehdolla. Tämä puolestaan pienentää sidotun käyttöpääoman määrää. Tässä esimerkissä käyttöpääomaa sitoutuu 20.000 € (varasto) + 10.000 € (myyntisaamiset) – 15.000 € (ostovelat) = 15.000 €:a.


Mitä kassanhallinnalla tarkoitetaan?


Kassanhallinnalla tarkoitetaan sitä, että yrittäjä / yritys pitää huolen, että yrityksen kassassa on aina riittävästi varoja palkanmaksua, lainanlyhennyksiä ja erääntyvien ostolaskujen maksamista varten. Toisaalta sillä tarkoitetaan myös sitä, että tilillä ei loju tarpeettoman paljon varoja ja ylimääräiset rahat on aina sijoitettu tuottavasti. PURO Financen Laskurahoituksella yritys pystyy parantamaan kassatilannettaan ja helpottamaan kassanhallintaa. 


Mitä kassankierto tarkoittaa?

 

Kassankierrolla tarkoitetaan miten nopeasti yhtiö saa rahansa myyntisaamisistaan. Yrityksen kassankiertoa voidaan nopeuttaa laskurahoituksella. Laskurahoituksella rahoitetuista laskuista saa rahaa heti tilille eräpäivästä riippumatta. Laskurahoituksella kassankierto nopeutuu ja kassan kausivaihtelut pienenevät selvästi.


Mikä on myyntisaatava tai myyntilasku?


Myyntisaatava on myynnistä syntyvä saatava. Myyntisaatava syntyy, kun yrittäjä kirjoittaa laskun tavaran tai palvelun toimittamisen jälkeen. Laskulla on aina eräpäivä, yleensä 7-90 päivän kuluessa laskun lähettämisestä.


Jos laskun lähettäjä haluaa rahat laskusta nopeammin, hän voi käyttää laskurahoittajaa, kuten PURO Financea, laskun rahoittamiseen. Tällöin rahat laskusta tulee nopeammin laskuttajan tilille.


Vastaavasti myyntilaskun vastaanottajalle kysymyksessä on ostovelka / ostolasku. 


Mikä on ostolasku tai ostovelka?

 

Ostolaskut ovat laskuja yrityksen ostamista tavaroista, palveluista tai muista hyödykkeistä. Lasku muodostaa ostajalle ostovelan. Vastaavasti laskun lähettäjälle kyse on myyntilaskusta. 


Mikä on luottotappio?

 

Luottotappio on myyjälle tai luotonantajalle syntyvä rahallinen tappio, joka aiheutuu siitä, että ostaja ja velallinen ei maksa laskujaan, lainanlyhennyksiä tai muita rahallisia velvoitteitaan. Luottotappio on saamatta jääneen rahamäärän suuruinen.


PURO Financen avulla luottotappioita vastaan voi suojautua ottamalla luottovakuutuksen. Luottotappion riskiä voi pienentää myös aktiivisella maksuvalvonnalla ja aktiivisella perinnällä. Kysy luottovakuutuksesta, maksuvalvonnasta tai perinnästä lisää PURO Financelta!


Mikä on limiitti / rahoituslimiitti?


Limiitillä / rahoituslimiitillä tarkoitetaan maksimimäärää rahoitusta, jonka yritys voi saada lähettyjä laskuja vastaan. Rahoituslimiitti määritetään yhdessä asiakkaan kanssa yhtiön ennustetun liikevaihdon perusteella.


Esimerkki: Yhtiöllä on 100.000 €:n rahoituslimiitti, jossa on 80 %:n rahoitusaste. Jos yhtiöllä on myyntisaamisia 100.000 €:lla, sillä on rahoituslimiittiä käytössä 80.000 €:a. Jotta rahoituslimiitti olisi kokonaan käytössä, yhtiöllä pitäisi olla laskutusta 125.000 €:a (125.000 € * 80 % = 100.000 €). Jos yhtiöllä on enemmän laskutusta, limiittiä kannattaa korottaa.


Mitä tarkoittaa vakuusarvon menetys?


Jokaisella rahoitussopimuksella on määritelty, kuinka pitkään laskujen erääntymisen jälkeen laskut ovat rahoituskelpoisia. Kun laskut ovat erääntyneet tätä pidempään, näitä laskuja vastaan ei saa enää rahoitusta. Rahoituksen maksimimäärä on siis aina avoimet myyntisaamiset, joiden eräpäivään lisätään määritelty lisäaika rahoituskelpoisuudelle. 


Esimerkki: Yhtiön kanssa on sovittu, että laskusaatavien rahoituskelpoisuus on 7 päivää erääntymisestä. Yhtiöllä on yhteensä myyntisaamisia 110.000 €:a, joista 10.000 € on erääntynyt 22 päivää. Muut laskut ovat erääntymättömiä tai enintään 7 päivää erääntyneitä. Maksimirahoitus on tällöin 100.000 € - 10.000 € * rahoitusaste esim. 80 % = 80.000 €


Mitä tarkoittaa ostajalimiitti


Ostajalimiitillä tarkoitetaan maksimiosuutta, jonka yksi ostaja eli laskutettava taho voi muodostaa laskurahoituksesta. Ostajalimiitti voi olla prosenttimääräinen rahoitetusta laskutuksesta tai kiinteä euromääräinen.


Esimerkki: Jos on sovittu, että ostajalimiitti on 50 %:a, minkään ostajan osuus kokonaisrahoituksesta ei voi olla yli 50 %:a kokonaisrahoituksesta. Jos yhtiöllä puolestaan on euromääräinen ostajalimiitti, esim. 20.000 €:a, sille yksittäiselle ostajalle meneviä laskuja rahoitetaan korkeintaan 20.000 €:lla.


Mikä on rahoitusaste?


Rahoitusasteella tarkoitetaan prosenttiosuutta, jonka yritys saa myyntilaskuistaan heti tilille. Yleensä laskurahoituksen rahoitusaste on 50-80 %:a. 


Esimerkki: 80 %:n rahoitusasteella yritys saa 100 €:n laskusta 80 €:a heti tililleen.Mistä rahoituksen kulut muodostuvat?


Laskurahoitustarjousten vertaaminen on joskus hyvin haastavaa. Joskus tarjouksissa on hyvin paljon erilaisia komponentteja, joiden auki laskemisessa on iso työ.


Pankit käyttävät useita hinnoittelukomponentteja, kuten korkoa (viitekorko + marginaali) nostetulle pääomalle, laskukohtaista palkkiota, kuukausipalkkiota, vuosipalkkiota ja hinnastoliitettä lisätöistä rahoitukseen liittyen. Rahoitukseen saattaa liittyä myös limiitin kokoon suhteutettua järjestelypalkkiota. 


Useimmilla laskurahoitukseen erikoistuneilla yrityksillä rahoituspalkkio lasketaan rahoitusprovisiona eli sovittu prosenttiosuus rahoitetun laskun kokonaismäärästä. Tämän lisäksi ylimääräisinä palkkioina voi olla laskukohtainen palkkio, isompi palkkio pienemmistä laskuista, kuukausipalkkio tai sopimuksen purkupalkkio. Sopimusta solmittaessa kannattaakin kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että saako sopimuksen purettua ilmaiseksi, jos palvelulle ei ole tarvetta tai jos palvelu ei toimi odotetulla tavalla. 


PURO Financen Laskurahoituksessa ainoa kulu rahoitusta nostettaessa on rahoitusprovisio. Meillä ei ole kuukausihintoja tai laskukohtaisia palkkioita. Näin rahoituksen kustannukset ovat helposti ymmärrettävät ja rahoituksen hinta on helpompi laskea mukaan myytävän tuotteen tai palvelun hintaan.


Mikä on rahoitusprovisio?


Rahoitusprovisiolla tarkoitetaan rahoittajan palkkio-osuutta rahoituksesta. 


Esimerkki: Rahoitusprovisio on yleensä riippuvainen maksuehdosta ja koska ostaja maksaa laskun. Mitä lyhyempi maksuehto, sen pienempi rahoitusprovisio on. Rahoitusprovisio voi olla esimerkiksi 0,65 %-yksikköä, jos maksuehto on 1-15 päivää ja 1,25 %-yksikköä,  jos maksuehto on 16-30 päivää. Jos 100 €:n lasku maksetaan 14 päivässä, rahoitusprovisio on tällöin 0,65 €:a. Jos sama lasku maksetaan esimerkiksi 28 päivässä, rahoitusprovisio on 1,25 €:a. Eli mitä lyhyemmäksi asiakas onnistuu maksuehtonsa neuvottelemaan niin sen halvemmaksi rahoituksen käyttäminen sille tulee. 


Rahoitusprovisio on ainoa palkkio, jonka PURO Finance veloittaa asiakkaalta palkkiona rahoitetusta laskutuksesta. PURO Finance ei myöskään veloita limiittiprovisioita, marginaaleja, korkoja, kuukausimaksuja tai laskukohtaisia palkkioita kuten useat muut rahoitusyhtiöt. Jos olet tyytymätön PURO Financen palveluun, voit lopettaa palvelun käytön koska haluat – meillä ei ole siis mitään sakkomaksuja rahoittajan vaihtamisesta kuten monilla muilla rahoitusyhtiöillä. 


Mitä tarkoittaa laskukohtainen palkkio?


Useimmat rahoitusyhtiöt perivät laskun rahoittamisesta laskukohtaista palkkiota. Eli tietty kiinteä lisäkustannus jokaista rahoitettua laskua kohtaan. PURO Finance ei peri laskukohtaisia palkkioita. 


Mikä on vakuus?


Vakuudella tarkoitetaan velan maksun takuuna olevaa asiaa.


Esimerkki: Velan vakuutena olevaa omaisuutta tai vakuudeksi annettua takausta. Vakuudet jaetaan esinevakuuksiin eli reaalivakuuksiin sekä henkilövakuuksiin.


Mikä on reaalivakuus / esinevakuus?


Reaalivakuus on mm. rahastosäästöt, osakkeet, asunto-osakkeet, kiinteistöt tai esimerkiksi saatavat. Laskurahoituksessa saatavat toimivat rahoituksen vakuutena. 


Mitä tarkoittaa takaus?


Takaus on henkilövakuus. Se on sitoumus, jolla takaaja lupautuu velkojalle vastuuseen kolmannen osapuolen, esimerkiksi yrityksensä, velasta. Eli jos yritys ei hoida sitoumuksiaan ja velka erääntyy, velkojalla on oikeus periä saatavaa takaajalta. 


Mikä on omavelkainen takaus?


Omavelkainen takaus on takaus, jonka mukaan takaaja vastaa päävelasta niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa oleva velallinen eli se vastaa velasta kuten omastaan.


Mikä on siirtolauseke?


Saatavan panttaaminen edellyttää, että laskun hallinta on siirretty rahoittajalle. Tämä tehdään siirtoilmoituksella eli niin sanotulla denuntiaatiolla. 


Esimerkki: PURO Finance Laskurahoituksessa tämä tehdään siten, että rahoitetulle laskulle lisätään ilmoitus, jossa kerrotaan saatavan siirrosta rahoittajalle ja että lasku voidaan maksaa vain laskussa mainitulle asiakasvaratilille. PURO Finance on suomalainen fintech-yhtiö, joka on erikoistunut factoringiin eli laskurahoitukseen. PUROn tekeminen pohjaa ensiluokkaiseen teknologiaan ja digitaalisiin prosesseihin. Tavoitteenamme on tarjota yhdessä kumppaniemme kanssa luotettava ja vaivaton laskusaatavien rahoituspalvelu, joka yhdistää asiakkaiden laskutuksen, rahoituksen, luottovakuutuksen, perinnän ja kirjanpidon.

Laskurahoitus on keskeinen osa yrityksesi kassan- ja riskienhallintaa. Palvelu sopii yrittäjille ja pienille sekä isommille yrityksille. Palvelun käyttöönotto on helppoa ja nopeaa, sekä parantaa yrityksen kassanhallintaa ja antaa yrittäjälle mahdollisuuden keskittyä omaan ydintekemiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen.

Tuotteitamme voi saada useammalla brändinimellä; Procountor Kassaturva, Isolta Kassaturva, Ecom Kassaturva, POP Pankin Laskuraha ja PURO Financen Laskurahoitus. Laskurahoituksen avulla saat rahat laskusta heti tilille eikä palvelumme sisällä piilokuluja. Palvelumme perusta on helppous ja joustavuus. Yrityksemme on tunnettu lämpimästä asiakaspalvelusta. Tervetuloa asiakkaaksemme!