We use cookies to personalize content and to analyze our traffic. Please decide if you are willing to accept cookies from our website.

PURO Finance integritetspolicy

Vi på PURO Finance ("PURO") är angelägna om att skydda dina rättigheter och hålla dina personuppgifter säkra. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in, använder och lagrar personuppgifter och hur vi lämnar ut dessa uppgifter till tredje part. Vi berättar också om vår praxis för cookies i sekretesspolicyn.

Läs integritetspolicyn noggrant. Genom att använda vår webbplats samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i integritetspolicyn.

Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera integritetspolicyn vid behov. Vi kommer att informera dig om väsentliga ändringar av integritetspolicyn på ett synligt sätt, till exempel genom att skicka ett nyhetsbrev om det till våra kunder.


1.    Registerhållare 


1.1.    Registerhållare Finland

PURO Finance Oy
FO-nummer: 2771697-3
Osoite: kägeluddsvägen 1, 02150 Esbo
Telefonnummer: +358 20 730 6730
E-post: tietosuoja@puro.finance


1.2.    Registerhållare Sverige

PURO Finance AB, filial i Sverige
org. nr. 516412-8950
Adress: c/o UNITED SPACES
BOX 190
101 23 Stockholm
Stockholms län
Telefonnummer: +358 20 730 6730
E-post: tietosuoja@puro.finance


2. Registrets namn

PURO Finance Oy:s kund- och investerarregister


3. Varifrån vi får våra uppgifter

Personen/företaget har/har haft ett avtalsförhållande med den personuppgiftsansvarige eller han/hon har sökt ett avtalsförhållande med den personuppgiftsansvarige, till exempel genom att lämna in en låneansökan eller kontaktförfrågan antingen via:

 • PURO Finances egen hemsida eller PURO Finances samarbetspartners kanaler, eller
 • genom att kontakta PURO Finance via e-post; eller 
 • Personen/företaget har deltagit i den registeransvariges marknadsföringskampanj eller prenumererat på nyhetsbrevet; eller
 • Registreringen av personens/företagets uppgifter beror på registreringsskyldigheten enligt lagen.


4. Vilka personuppgifter samlar vi in

Personuppgifter samlas för det mesta in direkt från dig/ditt företag eller från användningen av PUROs produkter eller tjänster. Vi behöver ibland ytterligare information för att hålla informationen uppdaterad eller för att säkerställa riktigheten av informationen vi får.

Information vi samlar in direkt från dig:

 • Grunduppgifter, såsom den registrerades namn, personnummer/FO-nummer/organisationsnummer, postadress, telefonnummer, e-postadress, yrke och bankkontouppgifter. Person- och kontaktuppgifter till företagskundens kontaktpersoner och ägare samt uppgifter om personens koppling till företaget.
 • Personlig information definierad av lagstiftning, såsom information som samlas in för att identifiera kunden och för att fastställa ekonomisk status och politiskt inflytande.
 • Inkomst- och utgiftsinformation och de dokument som erhållits för att verifiera dem. Detaljerad information om företagets ekonomiska ställning och faktureringsstruktur.
 • Information som samlas in i samband med användningen av tjänsterna, såsom låneansökningar och låneavtal baserade på ansökningar, direktmarknadsföringsförbud och information om IP-adresser, förfrågningar till terminalenheter samt fakturering och inkasso.
 • Information relaterad till kommunikation, såsom meddelanden och e-postmeddelanden du skickar via våra digitala kanaler. Dessutom spelar vi in kundtjänstsamtal för att verifiera affärstransaktioner och övervaka kvaliteten på vår kundtjänst.


Information vi samlar in från tredje part:

 • Allmänt tillgängliga uppgifter från myndighetsregistren, såsom folkbokföringen, Skatteförvaltningens register, Patent- och registreringsnämndens register och Lantmäteriverkets register.
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsregister.
 • Sanktionsförteckningar (listor som upprätthålls av internationella organisationer som EU eller FN).


5. Hur använder vi dina personuppgifter och på vilka rättsliga grunder

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra juridiska och avtalsenliga skyldigheter och för att ge dig råd och tjänster. Genomförande av avtalsförpliktelser eller åtgärder före avtal. Huvudsyftet med att behandla personuppgifter är att samla in, behandla och verifiera personuppgifter innan ett erbjudande eller avtal lämnas samt att dokumentera, hantera och utföra uppgifter enligt avtalet.


Exempel på uppgifter relaterade till genomförandet av kontraktet:

 • Behandla låneansökan och fatta lånebeslut
 • Hantera fakturering och inkasso
 • Kundtjänst under avtalsperioden
 • Eventuell beredning, presentation eller försvar av ett rättsanspråk


Laglig skyldighet:

 • Utöver genomförandet av avtalet kräver de skyldigheter som definieras i lagar, förordningar och officiella beslut att vi behandlar personuppgifter.


Exempel på lagstadgade skyldigheter:

 • Identitetsverifiering
 • Åtgärder relaterade till förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism, såsom frågor om politiskt inflytande och syftet med medlen.
 • Bokföringsregler
 • Officiell rapportering


Marknadsföring och kundanalyser (berättigat intresse):

 • De berättigade intressena är relaterade till genomförandet och administrationen av verksamheten så att vi kan erbjuda våra kunder bästa möjliga service och användarupplevelse samt en så säker användning av våra webbplatser och tjänster som möjligt. Detta kan också innebära profilering (se avsnitt 11.).
 • Baserat på ett berättigat intresse kan vi till exempel skicka dig aktuell information om PURO Finance, produkter och mervärdestjänster liknande direktmarknadsföring, samt spela in kundtjänstsamtal för att verifiera och utveckla kvaliteten på vår kundservice.


6. Till vem vi lämnar ut personuppgifter:

Utlämning av information till tredje parter:

 • Att tillhandahålla tjänster och följa avtal kräver att dina personuppgifter lämnas ut. Till exempel kan vi i samband med en eventuell sen betalningssituation lämna över dina personuppgifter till en inkassobyrå.
 • Vi har ingått avtal med utvalda tjänsteleverantörer som inkluderar behandling av personuppgifter för vår räkning. Sådana avtal har till exempel träffats med leverantörer som erbjuder fakturering, underhåll, server- och IT-stödtjänster ("personuppgiftsbiträden"). Vi använder endast personuppgiftsbiträden som lämnar tillräckliga garantier och vidtar tillräckliga skyddsåtgärder för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen.
 • Vi lämnar även över personuppgifter till myndigheterna i den utsträckning som krävs enligt lag. Till dessa myndigheter hör till exempel skatte-, polis-, kronofogde- och tillsynsmyndigheter.


Internationella överföringar:

I vissa fall kan vi även överföra personuppgifter till organisationer som verkar utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, det vill säga i så kallade tredjeländer. Sådan dataöverföring är endast möjlig om något av följande villkor är uppfyllt:

 • EU-kommissionen har beslutat att nivån på dataskyddet i det aktuella landet är tillräcklig;
 • Modellavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen används för dataöverföring; eller
 • Mottagaren har åtagit sig att följa Privacy Shields dataskyddsarrangemang mellan EU och USA


7. Lagring av personuppgifter

Vi behåller dina uppgifter så länge de behövs för det ändamål för vilka de samlades in och behandlades, eller så länge det krävs enligt lag och förordningar.


Datalagring regleras bland annat enligt följande:

 • Uppgifter enligt penningtvättslagen ska bevaras i minst fem år efter det att affärsförhållandet har avslutats eller en enda transaktion genomförts. 
  Redovisningsmaterial ska bevaras i minst tio år.


8. Säkerhet

Att skydda personuppgifter är kärnan i hela vår verksamhet. Vi har på plats lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsrutiner för att skydda all information i vår ägo mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändring och förstörelse.

Vi skyddar personuppgiftsregistret med bland annat följande åtgärder:

 • Registret och dess säkerhetskopior finns i ett skyddat och övervakat enhetsutrymme,
 • Utrustningen är skyddad av en brandvägg,
 • Webbplatser använder en SSL-skyddad anslutning,
 • Systemen är skyddade med användarnamn och lösenord, och
 • Personuppgiftsregistret kan endast nås av de anställda som har rätt att göra det på grund av sitt arbete och även de har tystnadsplikt kring registrets uppgifter.


9. Den registrerades rättigheter

Som registrerad användare har du många rättigheter med vilka du kan påverka och få information om behandlingen av dina personuppgifter.

 • Du har rätt att kontrollera dina personuppgifter i vår ägo. Begäran om kontroll av uppgifterna ska skickas till den registeransvarige på den adress som anges i punkt 1.1. (Finland) eller 1.2. (Sverige).
 • Rätten till insyn kan dock begränsas genom lag, skydd för andra personers integritet eller på grund av affärshemligheter.
 • Du har rätt att begära rättelse av ofullständig, inaktuell eller felaktig information. Du kan lämna in en rättelsebegäran till den registeransvarige på adressen som anges i punkt 1.
 • Du har rätt att invända mot databehandling utifrån vårt berättigade intresse. Du har alltid rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.


10. Användning av cookies 

Vi använder cookies på våra webbplatser. Genom att använda våra webbplatser accepterar du användningen av cookies. En cookie är en liten textfil som en dator, telefon eller surfplatta lagrar på webbplatsanvändarens enhet. Användningen av cookieinformation kräver, enligt cookiemeddelandet som visas för nya användare i tjänsten, att användaren har accepterat cookies genom att använda vår onlinetjänst. Att använda cookies är vanligt på de flesta webbplatser.


Vi använder cookies:

 • att förbättra webbplatsens användarupplevelse,
 • för att komma ihåg dina personliga inställningar,
 • att tillhandahålla väsentligt innehåll och information,
 • för att säkerställa webbplatsens säkerhet, och
 • att samla in statistiska uppgifter om användningen av vår webbplats och för att mäta effektiviteten av reklam.


Du kan rensa cookies från webbläsarinställningarna på enheten du använder. I det här fallet kommer identifieraren som används för att samla in information om dig att ändras. Du har också möjlighet att blockera användningen av cookies helt och hållet genom att ändra webbläsarinställningarna för den enhet du använder. Blockering av cookies kan påverka funktionen hos våra tjänster. Om du bestämmer dig för att blockera cookies kanske du inte fullt ut kan använda de onlinetjänster vi erbjuder.

På grund av lagstiftningen är vi i många fall skyldiga att behålla dina personuppgifter under kundförhållandet och även efter, om databehandling är nödvändig, till exempel för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att behandla rättsliga anspråk.


11. Användarspårning

Våra webbplatser använder spårningsprogrammet Google Analytics, vilket gör att vi kan få information om dina rörelser på våra webbplatser. För detta ändamål använder Google Analytics cookies, varvid informationen som genereras av användningen av webbplatsen överförs till och lagras av Google. Vi använder IP-adresskryptering i Google Analytics. Enligt användarvillkoren för Google Analytics kombinerar Google inte de registrerade IP-adresserna med någon annan information som lagras av Google.


12 Tvistlösning

Vi strävar efter att lösa meningsskiljaktigheter angående behandling av personuppgifter direkt med den registrerade. Om du är missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter har du dock rätt att lämna ärendet till dataskyddsmyndigheten.